Header image

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacybeleid van www.aiguillenoire.com/
Deze website verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Dit document kan worden afgedrukt met de afdrukopdracht in alle browserinstellingen.

Gegevensbeheerder
Camping Aiguille Noire door Voyat Iris Hélène
Plaats Zerotta – Val Veny
11013 – Courmayeur (AO)

E-mailadres van de eigenaar: info@aiguillenoire.com

Soorten verzamelde gegevens
Onder de persoonlijke gegevens die door deze website onafhankelijk of via derden worden verzameld, bevinden zich: trackingtools; Gebruiksgegevens; Voornaam; achternaam; telefoon nummer; e-mailen.

Volledige details over elk type verzamelde gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.
Tenzij anders vermeld, zijn alle door deze website gevraagde gegevens verplicht. Als de Gebruiker weigert deze mee te delen, kan het voor deze Website onmogelijk zijn om de Dienst te verlenen. In gevallen waarin deze Website aangeeft dat sommige Gegevens optioneel zijn, staat het Gebruikers vrij om dergelijke Gegevens niet mee te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of voor de werking ervan.
Gebruikers die twijfelen over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of andere trackingtools – door deze website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, heeft, tenzij anders aangegeven, tot doel de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, naast de aanvullende beschreven doeleinden in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Website en garandeert dat hij het recht heeft om deze mee te delen of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid jegens derden.

Wijze en plaats van verwerking van de verzamelde Gegevens
Methoden van behandeling
De Verwerkingsverantwoordelijke neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en/of telematicatools, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen in sommige gevallen andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze Website (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe personen (zoals externe technische dienstverleners, postkoeriers) toegang hebben tot de Data., hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) ook, indien nodig, aangesteld als gegevensverwerkers door de gegevensbeheerder. De bijgewerkte lijst van Beheerders is altijd op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wettelijke basis van de behandeling
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker in het geval dat een van de volgende voorwaarden bestaat:

de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige jurisdicties kan de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zonder de toestemming van de Gebruiker of een andere van de hieronder vermelde rechtsgrondslagen, zolang de Gebruiker geen bezwaar maakt (“opt-out”) tegen een dergelijke behandeling. Dit is echter niet van toepassing indien de verwerking van Persoonsgegevens wordt beheerst door de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens;
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de Gebruiker en/of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen;
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
de behandeling is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag waarmee de verwerkingsverantwoordelijke is belast;
de verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of van derden.
Het is echter altijd mogelijk om de Verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om de concrete rechtsgrondslag van elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder om te specificeren of de behandeling gebaseerd is op de wet, voorzien is in een contract of noodzakelijk is om een ​​contract te sluiten.

Plaats
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar.
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden overgedragen naar een ander land dan het land waarin de Gebruiker zich bevindt. Om meer informatie te verkrijgen over de plaats van verwerking, kan de Gebruiker het gedeelte raadplegen met betrekking tot de details over de verwerking van Persoonsgegevens.

De Gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de wettelijke basis van de overdracht

van gegevens buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie naar internationaal publiekrecht of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, evenals met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen die door de gegevensbeheerder zijn genomen om de gegevens te beschermen.

De Gebruiker kan controleren of een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt door het gedeelte van dit document met betrekking tot de details over de verwerking van Persoonsgegevens te bekijken of informatie op te vragen bij de Gegevensbeheerder door contact met hem op te nemen via de gegevens die aan het begin zijn aangegeven.

Opslagperiode
De Gegevens worden verwerkt en bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van dit contract is voltooid.
Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die zijn toe te schrijven aan het legitieme belang van de gegevensbeheerder, worden bewaard totdat aan dat belang is voldaan. De Gebruiker kan meer informatie verkrijgen over het legitieme belang dat wordt nagestreefd door de Verwerkingsverantwoordelijke in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.
Wanneer de behandeling is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, kan de Eigenaar de Persoonsgegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Verder kan de Verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren op grond van een wettelijke verplichting of op last van een overheidsinstantie.

Aan het einde van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kan na het verstrijken van deze termijn het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet meer worden uitgeoefend.

Doel van de verwerking van de verzamelde gegevens
De gegevens van de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen de service te verlenen, wettelijke verplichtingen na te komen, te reageren op verzoeken of uitvoerende acties, zijn rechten en belangen (of die van gebruikers of derden) te beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten te identificeren, evenals voor de volgende doeleinden: Statistieken, Weergave van inhoud van externe platforms, Tagbeheer, Interactie met sociale netwerken en externe platforms en Contact opnemen met de Gebruiker.

Om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking en over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden verwerkt, kan de Gebruiker de sectie “Details over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Details over de verwerking van Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Neem contact op met de gebruiker
Contactformulier (deze Website)
Door het contactformulier in te vullen met hun gegevens, stemt de gebruiker ermee in dat ze worden gebruikt om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten die worden aangegeven in de kop van het formulier.
Verwerkte persoonsgegevens: achternaam; e-mailen; Voornaam; telefoon nummer; Trackingtools.

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze website)
Door zich te registreren voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de gebruiker automatisch toegevoegd aan een lijst met contactpersonen waarnaar e-mailberichten met informatie, inclusief commerciële en promotionele informatie, met betrekking tot deze website kunnen worden verzonden.Het e-mailadres van de gebruiker kan ook worden toegevoegd aan deze lijst als gevolg van registratie op deze website of na het doen van een aankoop.
Verwerkte persoonsgegevens: e-mail; Voornaam; Trackingtools.

Interactie met sociale netwerken en externe platforms
Dit type dienst maakt interactie met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze Website mogelijk.
De interacties en informatie verkregen van deze Website zijn in ieder geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk.
Dit type service kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.
Het wordt aanbevolen om uit te loggen bij de respectieve diensten om ervoor te zorgen dat de gegevens die op deze website worden verwerkt niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de gebruiker.

Facebook Like-knop en sociale widgets (Meta Platforms, Inc.)
De “Vind ik leuk”-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die interactie met het sociale netwerk Facebook mogelijk maken, aangeboden door Meta Platforms, Inc.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackingtools.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Inhoud van externe platforms bekijken
Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website bekijken en ermee communiceren.
Dit type service kan nog steeds gegevens verzamelen over het webverkeer met betrekking tot de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Google-lettertypen (Google Inc

)
Google Fonts is een visualisatieservice voor lettertypen die wordt beheerd door Google LLC waarmee deze website dergelijke inhoud op zijn pagina’s kan integreren.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackingtools.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Google Maps-widget (Google LLC)
Google Maps is een kaartvisualisatieservice beheerd door Google LLC waarmee deze website dergelijke inhoud op zijn pagina’s kan integreren.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Tagbeheer
Dit type service is functioneel voor het gecentraliseerde beheer van de tags of scripts die op deze website worden gebruikt.
Het gebruik van deze diensten omvat de stroom van gebruikersgegevens via hen en, waar van toepassing, hun bewaring.

Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Manager is een tagbeheerservice die wordt aangeboden door Google LLC.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackingtools.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Statistieken
De diensten in deze sectie stellen de verwerkingsverantwoordelijke in staat om verkeersgegevens te monitoren en te analyseren en worden gebruikt om het gebruikersgedrag bij te houden.

Google Analytics (Google LLC)
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om het gebruik van deze Website te volgen en te onderzoeken, rapporten op te stellen en deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten.
Google kan de Persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackingtools.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt Out.

Gebruikersrechten
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de door de Eigenaar verwerkte Gegevens.

In het bijzonder heeft de Gebruiker het recht om:

toestemming op elk moment intrekken. De Gebruiker kan de eerder gegeven toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens intrekken.
zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens.De gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens wanneer deze plaatsvindt op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u in het onderstaande gedeelte.
toegang tot hun gegevens.De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
controleer en vraag om rectificatie. De Gebruiker kan de juistheid van zijn Gegevens verifiëren en verzoeken om actualisering of correctie ervan.
de beperking van de behandeling verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de beperking van de verwerking van zijn Gegevens vragen.In dit geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het bewaren ervan.
de annulering of verwijdering van hun Persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de annulering van zijn Gegevens door de Eigenaar vragen.
hun gegevens ontvangen of laten overdragen aan een andere houder. De Gebruiker heeft het recht om zijn Gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat en, waar technisch haalbaar, om de overdracht ervan zonder belemmeringen naar een andere houder te verkrijgen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de Gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker partij is of op contractuele maatregelen die daarmee verband houden.
een klacht indienen. De Gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens of juridische stappen ondernemen.
Details over het recht om bezwaar te maken
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, bij de uitoefening van openbare bevoegdheden die aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn toegekend of om een ​​rechtmatig belang van de Verwerkingsverantwoordelijke na te streven, hebben Gebruikers het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat, indien hun gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij zonder opgaaf van reden bezwaar kunnen maken tegen de verwerking. Om erachter te komen of de Verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de respectievelijke secties van dit document raadplegen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
Om de rechten van de gebruiker uit te oefenen, kunnen gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de eigenaar die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos ingediend en zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, door Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

Cookie beleid
Deze Website maakt gebruik van Trackers. Voor meer informatie kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.

Lees meer over de behandeling
Verdediging voor de rechtbank
De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen

door de Eigenaar worden gebruikt in de rechtbank of in de voorbereidende stadia voor de uiteindelijke vaststelling ervan voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze Website of gerelateerde Diensten door de Gebruiker.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar verplicht kan zijn om de Gegevens openbaar te maken op last van de overheid.

Specifieke informatie
Op verzoek van de Gebruiker kan deze Website, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeem- en onderhoudslogboeken
Voor behoeften met betrekking tot de werking en het onderhoud kunnen deze website en alle door haar gebruikte diensten van derden systeemlogboeken verzamelen, d.w.z. bestanden die de interacties registreren en die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid staat
Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke via de contactgegevens.

Reactie op “Do Not Track”-verzoeken
Deze website ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken.
Om erachter te komen of gebruikte diensten van derden deze ondersteunen, wordt de gebruiker uitgenodigd om het respectieve privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid
De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en, indien mogelijk, op deze Website, en, indien technisch en juridisch haalbaar, door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via een van de contactgegevens die u heeft. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, waarbij u verwijst naar de datum van de laatste wijziging onderaan.

Als de wijzigingen betrekking hebben op behandelingen waarvan de wettelijke basis toestemming is, zal de verwerkingsverantwoordelijke indien nodig opnieuw de toestemming van de gebruiker vragen.

Definities en juridische verwijzingen
Persoonsgegevens (of Gegevens)
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, ook in verband met andere gegevens, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeren of identificeren.

Gebruiksgegevens
Dit is informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (ook van applicaties van derden die in deze website zijn geïntegreerd), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met deze website, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier ) notatie, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek door te sturen naar de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, etc. .) het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de bezoeker worden gebruikt, de verschillende temporele connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details met betrekking tot de gevolgde route binnen de Applicatie, met bijzondere verwijzing naar de volgorde van de geraadpleegde pagina’s, naar de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker
De persoon die deze Website gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de belanghebbende.

Geïnteresseerd
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of beheerder)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met wat is uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte instrumenten, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. Gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze website.

Deze website (of deze applicatie)
De hardware- of softwaretool waarmee de Persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Dienst
De Dienst geleverd door deze Website zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders vermeld, is elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document bedoeld om zich uit te strekken tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Koekjes
Cookies zijn trackingtools die bestaan ​​uit kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Tracking-tool
Tracker betekent elke jij

technologie – b.v. Cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingesloten scripts, e-tags en vingerafdrukken – waarmee gebruikers kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld door informatie te verzamelen of op te slaan op het apparaat van de gebruiker.

Juridische verwijzingen
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van meerdere wetgevende systemen, waaronder artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

Tenzij anders vermeld, is deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing op deze website.
Laatst gewijzigd: 17 oktober 2022